PERSONUPPGIFTSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR GRATISKONDOMER.nu

I den här policyn förklarar vi, Gratiskondomer.nu, (“Gratiskondomer”, “vi” eller “oss”), hur vi behandlar personuppgifter när du (i) besöker vår webbsida gratiskondomer.nu, (ii) Beställer våra kondompaket, och/eller (iii) är kontaktperson/anställd hos en av våra leverantörer.

Vi använder information som vi samlar in om dig för två huvudsakliga ändamål:
• För att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra produkter och tjänster.
• För att administrera relationen med våra leverantörer och med dig som nyttjar våra tjänster.

Vi är en gratistjänst som finansieras av Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting samt Region Västernorrland.
Denna policy gäller enbart Gratiskondomer.nu:s behandling av personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter genom att läsa de olika de olika avsnitten här nedan.

INNEHÅLL
Personuppgifter vi samlar in
Hur vi använder personuppgifter
Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Dina individuella rättigheter
Säkerhet för dina personuppgifter
Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Vårt bevarande av personuppgifter
Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Kontakta oss
Ändringshistorik

1. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt
genom andra uppgifter. Vi behandlar olika uppgifter om dig beroende på vilket förhållande du har med oss:

• Om du beställer något av våra gratis kondompaket kan vi komma att behandla ditt namn och övriga kontaktuppgifter.
• Om du är kontaktperson/anställd hos en våra leverantörer behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter
och kommunicerar med dig i den mån det behövs för att administrera förhållandet med vår
leverantör (denna kommunikation kan, beroende på innehåll, komma att inkludera personuppgifter).

Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med vår kundtjänst.
Vi behandlar då dina kontaktuppgifter och information kopplad till ditt ärende.

2. HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER
Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan för två huvudsakliga ändamål:

a) För att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra produkter och tjänster.
För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt och kunna tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att:

• Underhålla, testa, förbättra och utveckla våra tjänster med hjälp av statistik om hur de används.
Detta kan t.ex. leda till en förbättrad upplevelse av webbsidan och nya och/eller uppdaterade funktioner.

b) För att administrera relationen med våra leverantörer och med dig som är “kund” hos oss.
För att vi ska kunna administrera vår relation med dig kommer vi att:

• Hantera ärenden som du skickar in till vår kundtjänst.
• Kommunicera med dig, om du är kontaktperson hos en av våra leverantörer, i syfte att fullgöra avtalet vi har med leverantören och administrera relationen vi har med leverantören. Detta innebär kommunikation kring leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen) m.m. Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter för att möjliggöra framtida relationer och för att skicka relevanta inbjudningar till ev. event och information.

Om vi avser att använda dina personuppgifter för ett annat syfte än de som beskrivs i den här policyn, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att, personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs.

3. ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi delar även dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. leverantörer av IT-tjänster, IT-system, m.m.) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss.
Vi kan också lämna ut personuppgifter till t.ex. myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Våra tredjepartsleverantörer:

Loopia
I vår tjänst har Gratiskondomer står Loopia AB för webbserver.
Loopia är ett webbhotell där man kan lägga upp sina webbtjänster för drift. Gratiskondomer utnyttjas både webbhotell och databasedrift hos Loopia.
Verksamhetsbolaget för Loopia AB, Kopparbergsvägen 8 722 13 Västerås.

Twilio
I vår tjänst har Gratiskondomer integrerat med komponenten Twilio.
Twilio är en meddelandetjänst. Det gör det möjligt för Gratiskondomer att säkra verifiera beställning genom att använda SMS.
Verksamhetsbolaget för Twilio-komponenten är Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, USA
Twilio är tillåten att skicka sms-meddelanden för att verifiera beställning.
Under det här tekniska förfarandet kommer företaget Twilio att få användarens mobilnummer.
Användarens mobilnummer, kan överföras till Twilio i USA och EU. Dessa personuppgifter lagras av Twilio i USA och EU.
Twilio kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Google Analytics
I vår tjänst har Gratiskondomer integrerat komponenten Google Analytics.
Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är samling, sammankomst och analys av data om besökarnas uppförande på webbplatser.
Verksamhetsbolaget för Google Analytics-komponentenis är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Google kan placera en cookie på användarens enhet.
Google har aktiverats för att analysera användningen av vår webbsida. Under det här tekniska förfarandet kan företaget Google få kunskap om personlig information, t.ex. användarens IP-adress. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics förklaras ytterligare under följande länk https://www.google.com/analytics/.

4. DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER
Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:
• Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, en kopia på dessa uppgifter och information om vår behandling.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Rätt till radering. Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.
• Rätt till begränsad behandling. Du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vår behandling begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
• Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter.
• Rätt att återkalla samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke), notera att ett återkallande däremot inte påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycke, innan samtycket återkallades.
• Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag (i Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet).

Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall du skulle vilja utöva någon av rättigheterna eller har andra frågor om vår behandling kan du kontakta oss via uppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

När vi behandlar dina uppgifter gör vi i regel det för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig (tillhandahålla våra tjänster och service. Om vi skulle vilja utföra någon behandling som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det separat innan behandlingen påbörjas.

5. SÄKERHET FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

6. VAR VI SPARAR OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i Sverige, eller i andra länder där vi eller leverantörer är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, vilket kan ske, har laglig grund säkrats, exempelvis genom avtal innehållandes de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
Vi kommer även se till att de som mottar uppgifterna håller en hög säkerhetsnivå för uppgifterna.

7. VÅRT BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER
Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra avtalet vi har med dig eller för andra nödvändiga ändamål,
som att efterleva våra juridiska skyldigheter eller lösa tvister. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. För att avgöra när uppgifter ska raderas är det framförallt uppgifternas känslighet som avgör. Om information är känslig bevaras den under kortare tid än om uppgifterna är harmlösa.

8. ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”, varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi på Gratiskondomer.nu använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.
Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Gratiskondomer.nu skyddar dina personuppgifter och din integritet.

9. KONTAKTA OSS
Om inget annat anges är Gratiskondomer.nu personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in enligt denna personuppgiftspolicy.
Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill framföra ett klagomål går det bra att kontakta oss via följande kontaktinformation:

Västerbottens läns landsting
Att: Gratiskondomer.nu
Folkhälsoenheten/Ledningsstab
901 89 Umeå

Har du frågor, klagomål eller synpunkter kring hur Gratiskondomer.nu hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt ovan.
Du kan också läsa mer om personuppgiftsbehandling på https://www.datainspektionen.se

10. ÄNDRINGSHISTORIK
Policy senast ändrad 2018-11-14